Presidencia de la Generalitat

Municipis per provincies

Població(*)
Nº comarques Nº municipis Total %(**)
Alacant 8 141 1.838.819 37,0
Castelló 9 135 576.898 11,6
València 17 266 2.547.986 51,3
Comunitat Valenciana 34 542 4.963.703  
(*) Padró al 01-01-2018
(**) Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana