banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | València/Valencia

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

2.589.312   

5.058.138   

Variació Padró - 2020/2021 (%)

-0,10

0,02

Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

51,19

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

83.944   

150.210   

 
Característiques de la població (Padró 2021)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

19,40

19,69

Índex de dependència (%)

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

1.835.355   

3.348.878   

Extrangers (persones)

289.048   

751.616   

Naixcuts a la CV (%)

70,88

66,21

Extrangers (%)

11,16

14,86

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

2.553.410   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

19,88

17,80