banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | València/Valencia

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2018 (persones)

2.547.986   

4.963.703   

Variació Padró - 2017/2018 (%)

0,29

0,45

Població respecte de la comunitat - 2018 (%)

51,33

 
Densitat de població - 2018 (Hab./Km2)

235,79

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

78.653   

139.862   

 
Característiques de la població (Padró 2018)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16   

15,97

De 16 a 29 anys (%)

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

18,75

19,07

Índex de dependència (%)

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

1.837.207   

3.345.174   

Extrangers (persones)

246.676   

664.921   

Naixcuts a la CV (%)

72,10

67,39

Extrangers (%)

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

2.553.410   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

19,88

17,80