banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | València/Valencia

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

2.565.124   

5.003.769   

Variació Padró - 2018/2019 (%)

0,67

0,81

Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

78.653   

139.862   

 
Característiques de la població (Padró 2019)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

1.837.481   

3.347.243   

Extrangers (persones)

263.848   

703.413   

Naixcuts a la CV (%)

71,63

66,89

Extrangers (%)

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

2.553.410   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

19,88

17,80