banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | València/Valencia

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

2.589.312   

5.058.138   

Variació Padró - 2020/2021 (%)

-0,10

0,02

Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

51,19

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2020 (persones)

82.259   

146.759   

 
Característiques de la població (Padró 2020)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

19,12

19,41

Índex de dependència (%)

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

1.838.063   

3.349.756   

Extrangers (persones)

288.521   

752.131   

Naixcuts a la CV (%)

70,92

66,24

Extrangers (%)

11,13

14,87

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

2.553.410   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

19,88

17,80