banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Alacant/Alicante

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

1.858.683   

5.003.769   

Variació Padró - 2018/2019 (%)

1,08

0,81

Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

37,15

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

48.844   

139.862   

 
Característiques de la població (Padró 2018)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,86

15,97

De 16 a 29 anys (%)

14,18

14,05

De 30 a 64 anys (%)

50,42

50,91

Majors de 64 anys (%)

19,54

19,07

Índex de dependència (%)

54,81

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

1.117.490   

3.345.174   

Extrangers (persones)

336.902   

664.921   

Naixcuts a la CV (%)

60,77

67,39

Extrangers (%)

18,32

13,40

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.844.730   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,67

17,80