banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Castelló/Castellón

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

587.064   

5.058.138   

Variació Padró - 2020/2021 (%)

0,25

0,02

Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

11,61

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

88,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

13.362   

150.210   

 
Característiques de la població (Padró 2021)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,51

15,28

De 16 a 29 anys (%)

14,09

14,33

De 30 a 64 anys (%)

50,78

50,70

Majors de 64 anys (%)

19,63

19,69

Índex de dependència (%)

54,18

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

390.817   

3.348.878   

Extrangers (persones)

89.145   

751.616   

Naixcuts a la CV (%)

66,57

66,21

Extrangers (%)

15,18

14,86

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

592.175   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,53

17,80