banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Castelló/Castellón

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

585.590   

5.057.353   

Variació Padró - 2019/2020 (%)

0,97

1,07

Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

11,58

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

12.365   

139.862   

 
Característiques de la població (Padró 2020)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,80

15,58

De 16 a 29 anys (%)

14,02

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,83

50,74

Majors de 64 anys (%)

19,35

19,41

Índex de dependència (%)

54,20

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

390.670   

3.349.756   

Extrangers (persones)

88.992   

752.131   

Naixcuts a la CV (%)

66,71

66,24

Extrangers (%)

15,20

14,87

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

592.175   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,53

17,80