banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Castelló/Castellón

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

585.590   

5.057.353   

Variació Padró - 2019/2020 (%)

0,97

1,07

Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

11,58

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

12.365   

139.862   

 
Característiques de la població (Padró 2019)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

19,18

19,26

Índex de dependència (%)

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

390.501   

3.347.243   

Extrangers (persones)

84.111   

703.413   

Naixcuts a la CV (%)

67,33

66,89

Extrangers (%)

14,50

14,06

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

592.175   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,53

17,80