banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Gátova

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

419    

168.624    

2.589.312    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

3,46

1,72

-0,10

0,02

Població respecte de la comarca - 2021 (%)

0,25

     
Població respecte de la província - 2021 (%)

0,02

6,51

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,01

3,33

51,19

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

13,78

204,80

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

6    

2.627    

83.944    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

10,02

17,26

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

14,32

14,44

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

44,87

52,68

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

30,79

15,61

19,40

19,69

Índex de dependència (%)

68,95

48,97

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

374    

125.425    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

8    

15.019    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

89,26

74,38

70,88

66,21

Extrangers (%)

1,91

8,91

11,16

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

435    

151.720    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80