banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Turís

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

6.646    

220.366    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

0,35

0,24

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

3,02

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,26

8,59

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,13

4,40

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

82,55

227,17

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

92    

5.653    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,67

16,26

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

12,74

14,28

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

52,03

50,73

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

18,55

18,73

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

54,38

53,81

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

5.373    

179.064    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

645    

19.914    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

80,85

81,26

71,63

66,89

Extrangers (%)

9,71

9,04

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

6.610    

222.500    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80