banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Rótova

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

1.294    

171.903    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

2,54

0,71

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,75

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,05

6,70

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,03

6,70

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

168,93

399,96

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

16    

6.108    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

13,31

15,71

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

10,38

14,50

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

50,95

50,95

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

25,36

18,84

18,75

19,07

Índex de dependència (%)

63,05

52,79

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

1.128    

122.626    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

55    

25.068    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

89,38

71,84

72,10

67,39

Extrangers (%)

4,36

14,69

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.290    

178.395    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80