banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Palma de Gandía

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

1.709    

174.129    

2.591.875    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

4,78

1,29

1,04

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

0,98

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0,07

6,72

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,03

3,44

51,25

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

122,77

405,14

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

29    

6.108    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2020)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

12,23

15,28

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

12,35

14,54

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,67

50,88

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

24,75

19,30

19,12

19,41

Índex de dependència (%)

58,68

52,86

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

1.354    

122.449    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

215    

27.823    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

79,23

70,32

70,92

66,24

Extrangers (%)

12,58

15,98

11,13

14,87

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.790    

178.395    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80