banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Navarrés

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

2.968    

15.687    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

-0,24

-0,47

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

18,92

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,12

0,61

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,06

0,31

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

63,10

22,12

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

108    

628    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,13

12,97

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,08

13,30

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

47,20

48,98

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

23,58

24,75

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

63,17

60,56

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

2.222    

12.936    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

466    

1.550    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

74,87

82,46

71,63

66,89

Extrangers (%)

15,70

9,88

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

3.150    

17.065    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80