banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Navarrés

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

3.004    

15.715    

2.591.875    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

1,21

0,18

1,04

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

19,12

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0,12

0,61

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,06

0,31

51,25

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

63,86

22,16

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

108    

628    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2020)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,31

12,65

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

13,91

13,35

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

47,37

48,95

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

23,40

25,05

19,12

19,41

Índex de dependència (%)

63,17

60,50

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

2.235    

12.863    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

487    

1.645    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

74,40

81,85

70,92

66,24

Extrangers (%)

16,21

10,47

11,13

14,87

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

3.150    

17.065    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80