banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Ràfol d'Almúnia, el

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

653    

175.156    

1.858.683    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

1,40

1,94

1,08

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,37

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,04

9,42

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

9,42

37,15

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

133,81

231,07

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

27    

6.464    

48.844    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

11,80

14,13

15,86

15,97

De 16 a 29 anys (%)

9,94

12,94

14,18

14,05

De 30 a 64 anys (%)

41,46

48,96

50,42

50,91

Majors de 64 anys (%)

36,80

23,97

19,54

19,07

Índex de dependència (%)

94,56

61,54

54,81

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

341    

89.357    

1.117.490    

3.345.174    

Extrangers (persones)

266    

55.243    

336.902    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

52,95

52    

60,77

67,39

Extrangers (%)

41,30

32,15

18,32

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

705    

179.705    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80