banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Beniarrés

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

1.118    

28.096    

1.858.683    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

0    

0,04

1,08

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

3,98

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,06

1,51

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,02

0,56

37,15

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

55,32

74,37

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

98    

745    

48.844    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

8,23

14,11

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

13,86

13,72

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

48,12

50,33

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

29,79

21,84

19,72

19,26

Índex de dependència (%)

61,33

56,13

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

1.017    

22.736    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

66    

3.059    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

90,97

80,92

60,22

66,89

Extrangers (%)

5,90

10,89

19,12

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.250    

28.110    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80