banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Vilafamés

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

1.842    

252.828    

579.962    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

0,49

0,74

0,53

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,73

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,32

43,59

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,04

5,05

11,59

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

26,16

264,10

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

34    

5.629    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,42

16,37

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,44

14,05

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,22

51,50

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

19,92

18,08

19,18

19,26

Índex de dependència (%)

54,66

52,55

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

1.469    

161.497    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

196    

41.340    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

79,75

63,88

67,33

66,89

Extrangers (%)

10,64

16,35

14,50

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.930    

257.155    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80