banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | San Rafael del Río

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

466    

82.437    

585.590    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

-0,64

0,69

0,97

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

0,57

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0,08

14,08

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,01

1,63

11,58

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

22,03

67,50

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

9    

2.382    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2020)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

12,45

15,65

15,80

15,58

De 16 a 29 anys (%)

11,37

13,53

14,02

14,27

De 30 a 64 anys (%)

45,49

49,90

50,83

50,74

Majors de 64 anys (%)

30,69

20,93

19,35

19,41

Índex de dependència (%)

75,85

57,67

54,20

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

209    

45.160    

390.670    

3.349.756    

Extrangers (persones)

57    

17.759    

88.992    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

44,85

54,78

66,71

66,24

Extrangers (%)

12,23

21,54

15,20

14,87

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

525    

83.610    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80