banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | San Antonio de Benagéber

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

9.501    

168.624    

2.589.312    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

2,32

1,72

-0,10

0,02

Població respecte de la comarca - 2021 (%)

5,63

     
Població respecte de la província - 2021 (%)

0,37

6,51

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,19

3,33

51,19

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

1.087,07

204,80

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

75    

2.627    

83.944    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

23,71

17,26

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

12,07

14,44

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

52,52

52,68

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

11,69

15,61

19,40

19,69

Índex de dependència (%)

54,82

48,97

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

7.096    

125.425    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

660    

15.019    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

74,69

74,38

70,88

66,21

Extrangers (%)

6,95

8,91

11,16

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

6.880    

151.720    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80