banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Gátova

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

378    

162.991    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

-3,57

1,70

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,23

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,01

6,35

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

6,35

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

12,43

197,96

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

6    

2.399    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

7,14

18,38

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

10,97

14,02

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

48,47

52,89

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

33,42

14,71

18,75

19,07

Índex de dependència (%)

68,24

49,44

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

353    

121.665    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

7    

11.779    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

90,05

75,91

72,10

67,39

Extrangers (%)

1,79

7,35

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

435    

151.720    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80