banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Gátova

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

378    

162.991    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

-3,57

1,70

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,23

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,01

6,35

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

3,26

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

12,43

197,96

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

6    

2.399    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

5,82

18,20

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

12,17

14,11

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

47,62

52,60

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

34,39

15,09

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

67,26

49,91

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

344    

122.843    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

6    

12.892    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

91,01

75,37

71,63

66,89

Extrangers (%)

1,59

7,91

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

435    

151.720    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80