banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Villanueva de Castellón

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

7.049    

220.366    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

-0,65

0,24

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

3,20

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,27

8,59

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,14

8,59

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

347,24

227,17

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

234    

5.653    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

14,69

16,27

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

16,08

14,37

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

48,99

50,78

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

20,24

18,58

18,75

19,07

Índex de dependència (%)

53,67

53,50

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

6.118    

179.392    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

590    

19.027    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

86,23

81,60

72,10

67,39

Extrangers (%)

8,32

8,66

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

7.405    

222.500    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80