banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Torrebaja

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2018 (persones)

397    

2.244    

2.547.986    

4.963.703    

Variació Padró - 2017/2018 (%)

-3,64

-1,97

0,29

0,45

Població respecte de la comarca - 2018 (%)

17,69

     
Població respecte de la província - 2018 (%)

0,02

0,09

   
Població respecte de la comunitat - 2018 (%)

0,01

0,09

51,33

 
Densitat de població - 2018 (Hab./Km2)

84,11

6,06

235,79

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

50    

306    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

11,59

12,25

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

11,59

10,61

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

47,36

47,24

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

29,47

29,90

18,75

19,07

Índex de dependència (%)

69,66

72,88

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

219    

1.366    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

31    

230    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

55,16

60,87

72,10

67,39

Extrangers (%)

7,81

10,25

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

445    

2.570    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80