banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Ráfol de Salem

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

442    

87.555    

2.591.875    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

-4,33

0,24

1,04

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

0,50

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0,02

3,38

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,01

1,73

51,25

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

102,08

121,23

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

21    

1.697    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,75

14,96

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

8,66

14,48

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,22

50,75

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

23,38

19,81

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

69,85

53,30

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

386    

73.158    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

31    

7.802    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

83,55

83,75

71,63

66,89

Extrangers (%)

6,71

8,93

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

425    

91.205    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80