banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Massalavés

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

1.632    

223.502    

2.589.312    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

1,37

0,46

-0,10

0,02

Població respecte de la comarca - 2021 (%)

0,73

     
Població respecte de la província - 2021 (%)

0,06

8,63

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,03

4,42

51,19

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

218,18

230,40

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

43    

5.903    

83.944    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,42

15,93

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

12,68

14,34

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

50,55

50,80

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

20,34

18,94

19,40

19,69

Índex de dependència (%)

58,14

53,53

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

1.267    

179.348    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

219    

22.463    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

77,63

80,24

70,88

66,21

Extrangers (%)

13,42

10,05

11,16

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.645    

222.500    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80