banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Guadasséquies

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

468    

87.349    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

5,41

-0,21

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,54

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,02

3,41

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

1,75

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

143,56

120,95

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

16    

1.697    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

18,38

14,96

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

11,11

14,48

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

51,50

50,75

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

19,02

19,81

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

59,73

53,30

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

416    

73.158    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

20    

7.802    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

88,89

83,75

71,63

66,89

Extrangers (%)

4,27

8,93

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

445    

91.205    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80