banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Dos Aguas

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

376    

42.598    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

5,92

0,93

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,88

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,01

1,66

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

0,85

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

3,09

52,12

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

5    

631    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

7,18

15,99

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

10,90

13,24

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

55,59

51,99

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

26,33

18,78

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

50,40

53,31

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

323    

32.953    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

13    

3.442    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

85,90

77,36

71,63

66,89

Extrangers (%)

3,46

8,08

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

505    

43.105    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80