banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Chiva

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

15.123    

42.598    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

1,22

0,93

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

35,50

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,59

1,66

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,30

1,66

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

84,61

52,12

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

241    

631    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,45

16,35

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

14,02

13,26

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

54,17

51,98

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

14,36

18,41

18,75

19,07

Índex de dependència (%)

46,65

53,28

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

10.963    

32.893    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

1.150    

3.149    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

73,38

77,94

72,10

67,39

Extrangers (%)

7,70

7,46

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

14.880    

43.105    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80