banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Chiva

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

15.123    

42.598    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

1,22

0,93

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

35,50

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,59

1,66

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,30

0,85

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

84,61

52,12

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

241    

631    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,94

15,99

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

13,97

13,24

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

54,20

51,99

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

14,89

18,78

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

46,70

53,31

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

11.040    

32.953    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

1.226    

3.442    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

73    

77,36

71,63

66,89

Extrangers (%)

8,11

8,08

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

14.880    

43.105    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80