banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Carrícola

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

99    

87.555    

2.591.875    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

5,32

0,24

1,04

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

0,11

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0    

3,38

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0    

1,73

51,25

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

21,52

121,23

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

10    

1.697    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2020)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

13,13

14,71

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

12,12

14,56

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,51

50,67

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

24,24

20,06

19,12

19,41

Índex de dependència (%)

59,68

53,30

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

87    

72.843    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

6    

8.341    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

87,88

83,20

70,92

66,24

Extrangers (%)

6,06

9,53

11,13

14,87

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

100    

91.205    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80