banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Bétera

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

24.272    

162.991    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

2,64

1,70

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

14,89

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,95

6,35

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,49

3,26

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

323,20

197,96

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

408    

2.399    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

19,63

18,20

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,01

14,11

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

52,51

52,60

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

13,85

15,09

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

50,33

49,91

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

17.629    

122.843    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

1.937    

12.892    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

72,63

75,37

71,63

66,89

Extrangers (%)

7,98

7,91

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

21.450    

151.720    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

6,68

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

10,09

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

55    

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

28,22

--

19,88

17,80