banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Algímia d'Alfara

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

1.079    

93.374    

2.589.312    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

2,47

0,38

-0,10

0,02

Població respecte de la comarca - 2021 (%)

1,16

     
Població respecte de la província - 2021 (%)

0,04

3,61

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,02

1,85

51,19

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

74,67

344,30

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

13    

2.552    

83.944    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

13,72

15,34

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

13,81

13,14

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

48,38

50,59

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

24,10

20,93

19,40

19,69

Índex de dependència (%)

60,80

56,91

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

849    

64.600    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

84    

10.237    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

78,68

69,18

70,88

66,21

Extrangers (%)

7,78

10,96

11,16

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.035    

89.910    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80