banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Algímia d'Alfara

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

1.011    

91.662    

2.565.124    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

-0,79

0,94

0,67

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

1,10

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,04

3,57

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,02

1,83

51,26

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

69,97

337,99

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

14    

2.407    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

14,94

15,80

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

12,27

12,73

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

47,68

51,10

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

25,12

20,37

18,95

19,26

Índex de dependència (%)

66,83

56,66

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

822    

64.148    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

58    

9.316    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

81,31

69,98

71,63

66,89

Extrangers (%)

5,74

10,16

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.035    

89.910    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80