banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Algímia d'Alfara

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2018 (persones)

1.019    

90.811    

2.547.986    

4.963.703    

Variació Padró - 2017/2018 (%)

-3,04

0,49

0,29

0,45

Població respecte de la comarca - 2018 (%)

1,12

     
Població respecte de la província - 2018 (%)

0,04

3,56

   
Població respecte de la comunitat - 2018 (%)

0,02

3,56

51,33

 
Densitat de població - 2018 (Hab./Km2)

70,52

334,85

235,79

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

14    

2.407    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,51

15,94

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

11,87

12,55

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

46,52

51,28

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

26,10

20,23

18,75

19,07

Índex de dependència (%)

71,26

56,67

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

840    

63.992    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

55    

8.776    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

82,43

70,47

72,10

67,39

Extrangers (%)

5,40

9,66

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.035    

89.910    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80