banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Redován

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

7.869    

355.257    

1.858.683    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

0,92

1,20

1,08

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

2,22

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,42

19,11

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,16

7,10

37,15

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

832,70

371,13

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

179    

8.484    

48.844    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

18,50

15,69

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

15,90

13,81

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,85

48,31

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

14,75

22,20

19,72

19,26

Índex de dependčncia (%)

49,83

61    

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

6.312    

181.310    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

936    

118.772    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

80,21

51,04

60,22

66,89

Extrangers (%)

11,89

33,43

19,12

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

7.410    

360.900    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80