banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Ràfol d'Almúnia, el

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

653    

175.156    

1.858.683    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

1,40

1,94

1,08

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,37

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,04

9,42

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

3,50

37,15

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

133,81

231,07

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

27    

6.464    

48.844    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

10,57

14    

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

9,80

13,10

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

44,56

49,04

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

35,07

23,86

19,72

19,26

Índex de dependència (%)

83,94

60,93

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

331    

89.498    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

273    

58.064    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

50,69

51,10

60,22

66,89

Extrangers (%)

41,81

33,15

19,12

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

705    

179.705    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80