banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Llíber

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

830    

178.203    

1.879.888    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

-11,23

1,74

1,14

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

0,47

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0,04

9,48

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,02

3,52

37,17

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

37,85

235,09

323,20

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

55    

6.464    

48.844    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2020)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

10,12

13,85

15,49

15,58

De 16 a 29 anys (%)

7,35

13,33

14,25

14,27

De 30 a 64 anys (%)

47,71

49,24

50,42

50,74

Majors de 64 anys (%)

34,82

23,58

19,84

19,41

Índex de dependència (%)

81,62

59,82

54,64

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

299    

89.675    

1.121.023    

3.349.756    

Extrangers (persones)

501    

60.579    

374.618    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

36,02

50,32

59,63

66,24

Extrangers (%)

60,36

33,99

19,93

14,87

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

925    

179.705    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80