banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Dénia

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

42.953    

179.651    

1.881.762    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

0,29

0,81

0,10

0,02

Població respecte de la comarca - 2021 (%)

23,91

     
Població respecte de la província - 2021 (%)

2,28

9,55

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,85

3,55

37,20

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

649,03

237    

323,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

1.998    

6.854    

52.904    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

14,29

13,50

15,20

15,28

De 16 a 29 anys (%)

14,73

13,33

14,25

14,33

De 30 a 64 anys (%)

51,79

49,51

50,43

50,70

Majors de 64 anys (%)

19,19

23,66

20,12

19,69

Índex de dependència (%)

50,34

59,15

54,59

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

22.792    

89.966    

1.122.706    

3.348.878    

Extrangers (persones)

9.686    

61.171    

373.423    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

53,06

50,08

59,66

66,21

Extrangers (%)

22,55

34,05

19,84

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

42.635    

179.705    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

8,47

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

13,34

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,33

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

19,86

--

15,67

17,80