banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Beniarrés

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2018 (persones)

1.118    

28.085    

1.838.819    

4.963.703    

Variació Padró - 2017/2018 (%)

-1,67

-0,27

0,74

0,45

Població respecte de la comarca - 2018 (%)

3,98

     
Població respecte de la província - 2018 (%)

0,06

1,53

   
Població respecte de la comunitat - 2018 (%)

0,02

1,53

37,05

 
Densitat de població - 2018 (Hab./Km2)

55,32

74,34

316,14

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

98    

745    

48.844    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

8,05

14,32

15,86

15,97

De 16 a 29 anys (%)

14,04

13,71

14,18

14,05

De 30 a 64 anys (%)

46,51

50,38

50,42

50,91

Majors de 64 anys (%)

31,40

21,58

19,54

19,07

Índex de dependència (%)

65,14

56,03

54,81

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

1.035    

22.843    

1.117.490    

3.345.174    

Extrangers (persones)

48    

2.891    

336.902    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

92,58

81,34

60,77

67,39

Extrangers (%)

4,29

10,29

18,32

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.250    

28.110    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80