banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Alcalalí

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

1.302    

178.203    

1.879.888    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

1,88

1,74

1,14

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

0,73

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0,07

9,48

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,03

3,52

37,17

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

90,42

235,09

323,20

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

126    

6.464    

48.844    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

7,28

14    

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

9,86

13,10

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

39,98

49,04

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

42,88

23,86

19,72

19,26

Índex de dependència (%)

100,63

60,93

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

507    

89.498    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

715    

58.064    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

39,67

51,10

60,22

66,89

Extrangers (%)

55,95

33,15

19,12

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.335    

179.705    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80