banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Alcalalí

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2018 (persones)

1.298    

171.826    

1.838.819    

4.963.703    

Variació Padró - 2017/2018 (%)

1,72

1,48

0,74

0,45

Població respecte de la comarca - 2018 (%)

0,76

     
Població respecte de la província - 2018 (%)

0,07

9,34

   
Població respecte de la comunitat - 2018 (%)

0,03

9,34

37,05

 
Densitat de població - 2018 (Hab./Km2)

90,14

226,68

316,14

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

126    

6.464    

48.844    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

7,86

14,13

15,86

15,97

De 16 a 29 anys (%)

10,17

12,94

14,18

14,05

De 30 a 64 anys (%)

38,83

48,96

50,42

50,91

Majors de 64 anys (%)

43,14

23,97

19,54

19,07

Índex de dependència (%)

104,09

61,54

54,81

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

514    

89.357    

1.117.490    

3.345.174    

Extrangers (persones)

725    

55.243    

336.902    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

39,60

52    

60,77

67,39

Extrangers (%)

55,86

32,15

18,32

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.335    

179.705    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80