banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Vilafamés

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

1.842    

252.828    

579.962    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

0,49

0,74

0,53

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,73

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,32

43,59

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,04

43,59

11,59

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

26,16

264,10

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

34    

5.629    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,88

16,54

16,21

15,97

De 16 a 29 anys (%)

13,31

13,95

13,81

14,05

De 30 a 64 anys (%)

50,63

51,69

50,98

50,91

Majors de 64 anys (%)

20,19

17,82

19    

19,07

Índex de dependència (%)

56,40

52,35

54,34

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

1.476    

161.063    

390.477    

3.345.174    

Extrangers (persones)

172    

40.015    

81.343    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

80,52

64,17

67,69

67,39

Extrangers (%)

9,38

15,94

14,10

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.930    

257.155    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80