banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Vilafamés

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

1.829    

256.455    

585.590    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

-0,71

1,43

0,97

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

0,71

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0,31

43,79

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,04

5,07

11,58

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

25,98

267,89

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

34    

5.629    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2020)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,53

16,06

15,80

15,58

De 16 a 29 anys (%)

13,67

14,22

14,02

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,85

51,45

50,83

50,74

Majors de 64 anys (%)

19,96

18,26

19,35

19,41

Índex de dependència (%)

55    

52,27

54,20

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

1.463    

161.940    

390.670    

3.349.756    

Extrangers (persones)

181    

44.264    

88.992    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

79,99

63,15

66,71

66,24

Extrangers (%)

9,90

17,26

15,20

14,87

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.930    

257.155    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80