banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | San Rafael del Río

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

469    

81.871    

579.962    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

1,52

0,65

0,53

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

0,57

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,08

14,12

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

1,64

11,59

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

22,17

67,03

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

9    

2.382    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

11,94

15,72

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

11,09

13,63

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

44,56

49,96

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

32,41

20,69

19,18

19,26

Índex de dependència (%)

79,69

57,25

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

212    

45.306    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

59    

17.156    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

45,20

55,34

67,33

66,89

Extrangers (%)

12,58

20,95

14,50

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

525    

83.610    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80