banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Pavías

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2018 (persones)

62    

23.703    

576.898    

4.963.703    

Variació Padró - 2017/2018 (%)

-1,59

-0,90

0,25

0,45

Població respecte de la comarca - 2018 (%)

0,26

     
Població respecte de la província - 2018 (%)

0,01

4,11

   
Població respecte de la comunitat - 2018 (%)

0    

4,11

11,62

 
Densitat de població - 2018 (Hab./Km2)

4,30

24,56

86,99

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

0    

504    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

6,45

13,37

16,21

15,97

De 16 a 29 anys (%)

14,52

12,88

13,81

14,05

De 30 a 64 anys (%)

54,84

48,53

50,98

50,91

Majors de 64 anys (%)

24,19

25,21

19    

19,07

Índex de dependència (%)

44,19

62,82

54,34

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

57    

19.542    

390.477    

3.345.174    

Extrangers (persones)

0    

1.740    

81.343    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

91,94

82,45

67,69

67,39

Extrangers (%)

0    

7,34

14,10

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

60    

25.230    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80