banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Xodos/Chodos

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

106    

15.613    

585.590    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

-5,36

0,18

0,97

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

0,68

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

0,02

2,67

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0    

0,31

11,58

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

2,39

24,07

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

4    

165    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

4,46

13,83

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

15,18

12,86

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

49,11

50,88

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

31,25

22,43

19,18

19,26

Índex de dependència (%)

55,56

56,87

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

105    

12.201    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

2    

1.110    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

93,75

78,29

67,33

66,89

Extrangers (%)

1,79

7,12

14,50

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

125    

16.350    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80