banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Bejís

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

390    

24.401    

587.064    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

5,12

1,82

0,25

0,02

Població respecte de la comarca - 2021 (%)

1,60

     
Població respecte de la província - 2021 (%)

0,07

4,16

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,01

0,48

11,61

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

9,21

25,28

88,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

7    

512    

13.362    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

9,49

12,91

15,51

15,28

De 16 a 29 anys (%)

10    

13,20

14,09

14,33

De 30 a 64 anys (%)

47,95

49,02

50,78

50,70

Majors de 64 anys (%)

32,56

24,87

19,63

19,69

Índex de dependència (%)

72,57

60,71

54,18

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

345    

19.612    

390.817    

3.348.878    

Extrangers (persones)

16    

2.208    

89.145    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

88,46

80,37

66,57

66,21

Extrangers (%)

4,10

9,05

15,18

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

420    

25.230    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80