banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Azuébar

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

315    

23.753    

579.962    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

-2,78

0,21

0,53

0,81

Població respecte de la comarca - 2019 (%)

1,33

     
Població respecte de la província - 2019 (%)

0,05

4,10

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,01

4,10

11,59

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

13,46

24,61

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

3    

504    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

8,33

13,37

16,21

15,97

De 16 a 29 anys (%)

16,67

12,88

13,81

14,05

De 30 a 64 anys (%)

42,59

48,53

50,98

50,91

Majors de 64 anys (%)

32,41

25,21

19    

19,07

Índex de dependència (%)

68,75

62,82

54,34

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

282    

19.542    

390.477    

3.345.174    

Extrangers (persones)

8    

1.740    

81.343    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

87,04

82,45

67,69

67,39

Extrangers (%)

2,47

7,34

14,10

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

360    

25.230    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80