banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Alcora, l'

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

10.417    

15.613    

585.590    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

0,12

0,18

0,97

1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%)

66,72

     
Població respecte de la província - 2020 (%)

1,78

2,67

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,21

0,31

11,58

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

109,77

24,07

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

111    

165    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,62

13,83

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

13,70

12,86

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

51,64

50,88

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

19,04

22,43

19,18

19,26

Índex de dependència (%)

53,04

56,87

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

7.800    

12.201    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

730    

1.110    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

74,96

78,29

67,33

66,89

Extrangers (%)

7,02

7,12

14,50

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

10.695    

16.350    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80