banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Aín

Dades estadístiques - Demografia


Població
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

135    

192.495    

587.064    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

9,76

0,11

0,25

0,02

Població respecte de la comarca - 2021 (%)

0,07

     
Població respecte de la província - 2021 (%)

0,02

32,79

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

0    

3,81

11,61

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

10,98

318,09

88,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

0    

3.500    

13.362    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

5,19

16,12

15,51

15,28

De 16 a 29 anys (%)

11,11

14,46

14,09

14,33

De 30 a 64 anys (%)

50,37

50,93

50,78

50,70

Majors de 64 anys (%)

33,33

18,49

19,63

19,69

Índex de dependència (%)

62,65

52,92

54,18

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

112    

140.110    

390.817    

3.348.878    

Extrangers (persones)

6    

22.456    

89.145    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

82,96

72,79

66,57

66,21

Extrangers (%)

4,44

11,67

15,18

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

140    

192.990    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80