banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Comunitat Valenciana

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comunitat
Padró - 2019 (persones)

5.003.769   

Variació Padró - 2018/2019 (%)

0,81

Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

139.862   

 
Característiques de la població (Padró 2018)
  Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,97

De 16 a 29 anys (%)

14,05

De 30 a 64 anys (%)

50,91

Majors de 64 anys (%)

19,07

Índex de dependència (%)

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

3.345.174   

Extrangers (persones)

664.921   

Naixcuts a la CV (%)

67,39

Extrangers (%)

13,40

 
Característiques censals de 2011
  Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

17,80