banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Comunitat Valenciana

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comunitat
Padró - 2021 (persones)

5.058.138   

Variació Padró - 2020/2021 (%)

0,02

Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2020 (persones)

146.759   

 
Característiques de la població (Padró 2020)
  Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,58

De 16 a 29 anys (%)

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,74

Majors de 64 anys (%)

19,41

Índex de dependència (%)

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

3.349.756   

Extrangers (persones)

752.131   

Naixcuts a la CV (%)

66,24

Extrangers (%)

14,87

 
Característiques censals de 2011
  Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

17,80