banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Comunitat Valenciana

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comunitat
Padró - 2020 (persones)

5.057.353   

Variació Padró - 2019/2020 (%)

1,07

Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

139.862   

 
Característiques de la població (Padró 2019)
  Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,81

Majors de 64 anys (%)

19,26

Índex de dependència (%)

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

3.347.243   

Extrangers (persones)

703.413   

Naixcuts a la CV (%)

66,89

Extrangers (%)

14,06

 
Característiques censals de 2011
  Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

17,80