banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | La Plana Baixa

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

191.015    

579.962    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

0,37

0,53

0,81

Població respecte de la província - 2019 (%)

32,94

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

3,82

11,59

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

315,65

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

3.193    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
  Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,68

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,16

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

51,11

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

18,05

19,18

19,26

Índex de dependència (%)

53,22

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

139.935    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

21.304    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

73,26

67,33

66,89

Extrangers (%)

11,15

14,50

14,06

 
Característiques censals de 2011
  Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

192.990    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

15,53

17,80