banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | La Plana Alta

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

256.413    

587.064    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

-0,02

0,25

0,02

Població respecte de la província - 2021 (%)

43,68

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

5,07

11,61

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

267,85

88,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

6.093    

13.362    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
  Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,78

15,51

15,28

De 16 a 29 anys (%)

14,20

14,09

14,33

De 30 a 64 anys (%)

51,38

50,78

50,70

Majors de 64 anys (%)

18,63

19,63

19,69

Índex de dependència (%)

52,47

54,18

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

161.797    

390.817    

3.348.878    

Extrangers (persones)

43.981    

89.145    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

63,10

66,57

66,21

Extrangers (%)

17,15

15,18

14,86

 
Característiques censals de 2011
  Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

257.155    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

15,53

17,80