banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | La Plana Alta

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comarca Província Comunitat
Padró - 2018 (persones)

250.981    

576.898    

4.963.703    

Variació Padró - 2017/2018 (%)

0,63

0,25

0,45

Població respecte de la província - 2018 (%)

43,51

   
Població respecte de la comunitat - 2018 (%)

43,51

11,62

 
Densitat de població - 2018 (Hab./Km2)

262,17

86,99

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

5.629    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
  Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,54

16,21

15,97

De 16 a 29 anys (%)

13,95

13,81

14,05

De 30 a 64 anys (%)

51,69

50,98

50,91

Majors de 64 anys (%)

17,82

19    

19,07

Índex de dependència (%)

52,35

54,34

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

161.063    

390.477    

3.345.174    

Extrangers (persones)

40.015    

81.343    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

64,17

67,69

67,39

Extrangers (%)

15,94

14,10

13,40

 
Característiques censals de 2011
  Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

257.155    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

15,53

17,80